Begeleiding en ondersteuning

Binnen De Prinsenhof besteden we veel aandacht aan de begeleiding van uw zoon of dochter. De begeleiding vindt plaats op groepsniveau en waar nodig of mogelijk in een kleinere groep of individueel.

Leraar/mentor

De begeleiding van de leerlingen wordt voor het grootste deel verzorgd door de leraar van een groep. Hij of zij is voor u steeds het eerste aanspreekpunt. In geval van een duobaan heeft de groep twee leraren. Zij verdelen dan onderling de zogenoemde ‘mentortaken’, zoals de huisbezoeken.

Interne begeleiding

Per bouw is er een intern begeleider werkzaam. De intern begeleider heeft – naast de groepsleraar – de verantwoordelijkheid over alle leerlingen van de betreffende bouw. Enkele keren per jaar wordt de voortgang van de ontwikkelingen van uw kind besproken door de leerkracht en de intern begeleider. Samen bekijken ze of uw kind met plezier naar school gaat, of het met het leren vooruit gaat (er uithalen wat er in zit) en of uw kind sociaal-emotioneel groeit.

Commissie van begeleiding

Aan de school zijn een psycholoog, een maatschappelijk werker en een schoolarts verbonden. Zij vormen met de intern begeleiders (als adviseur) de ‘commissie van begeleiding’. Als een leerling extra hulpvragen heeft, kijkt deze commissie naar mogelijke oorzaken. Als dat nodig is worden er nadere onderzoeken of toetsen gedaan. Samen zoeken we naar oplossingen om de leerling, de leerkracht(en) of de ouders te helpen en te ondersteunen. Daarnaast beoordeelt de commissie of voortzetting van de plaatsing van kinderen op onze school noodzakelijk is. Ook adviseert de commissie over de schoolkeuze naar het voortgezet onderwijs.

Extra ondersteuning

Op De Prinsenhof werken we op allerlei manieren aan de ontwikkeling van uw kind. Soms heeft een kind een extra steuntje in de rug nodig. De volgende vormen van extra ondersteuning vinden plaats onder schooltijd.

Voor kinderen met een spraak- of taalachterstand kan via de huisarts een verwijzing aangevraagd worden voor logopedie. Deze begeleiding wordt binnen De Prinsenhof verzorgd door Logopediepraktijk Nicole Dekker.

Kinderen met motorische problemen kunnen via de huisarts of schoolarts een verwijzing krijgen voor fysiotherapie. De fysiotherapeut van Intraverte, die werkt binnen De Prinsenhof is gespecialiseerd in sensomotorische therapie. Op school in een bekende omgeving, werkt zij met kinderen met een specifieke fijne of grofmotorische hulpvraag zoals evenwichtsproblemen, op de tenen lopen, schrijfproblemen, te veel of te weinig spanning.

Na de kinderoefentherapie (KOT) kan eventueel door een psychomotorische therapeut van Intraverte Psycho-Motorische-Therapie (PMT) gegeven.

Op een plezierige en ontspannen manier met andere mensen omgaan, is niet voor elk kind even makkelijk. Je hebt er goede sociale vaardigheden voor nodig. De ‘Sociale vaardigheidstraining’ helpt het kind daarmee. In twaalf bijeenkomsten werkt het kind aan betere sociale vaardigheden. De trainers zijn gespecialiseerde leerkrachten van De Prinsenhof.

Door effectieve instructie en veel oefenen in de klas leren de meeste kinderen lezen. Toch is er ook een groep kinderen bij wie de leesproblemen hardnekkig zijn. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor speciale leeshulp, die dan gegeven wordt door de gespecialiseerde leesleerkracht.

KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen die met echtscheiding te maken hebben. Ze leren de scheiding beter te begrijpen, te accepteren en leren om te gaan met de veranderde leefsituatie. Het is preventieve hulp om een stapeling van problemen te voorkomen. De training wordt (gratis) gegeven door twee maatschappelijk werkers van MEE Veluwe; onder schooltijd, in ons gebouw.