Onze visie en missie

Ruimte om te groeien

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Deze visie heeft geleid tot de Wet Passend Onderwijs.

Het uitgangspunt van ons onderwijs is: werken vanuit vertrouwen, openheid en respect.

Missie

In ons onderwijs houden wij rekening met emotionele basisbehoeften van kinderen, zoals behoefte aan relaties met anderen, competentie en autonomie. Onze houding is: het kind accepteren zoals het is, waarbij sterke kanten (intrinsieke motivatie, positief zelfbeeld, zelfvertrouwen) worden versterkt en helpen de leerling inzicht te krijgen waar hij hulp bij nodig heeft. Door gestructureerd bezig te zijn op school voelt het kind zich letterlijk en figuurlijk veilig en ondervindt het warmte. Voor de groei van het kind is deze structuur onmisbaar. Het kind wordt respect bijgebracht voor zichzelf en voor elkaar; het wordt voorbereid op het volwaardig lid zijn van de maatschappij. De basisvoorwaarde hiervoor is een goede samenwerking met ouders.

Het onderwijs op maat doet recht aan de individuele (leer-)behoefte van het kind. Bovendien kan het onderwijs omgaan met verschillen en inspelen op de veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing. De actieve rol van het kind in het leerproces wordt gestimuleerd. Het kind kan optimaal presteren en zich ontwikkelen door rekening te houden met zijn specifieke mogelijkheden en leerbehoeften. Er wordt gestreefd naar het bereiken van de eindtermen van de kerndoelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een orthodidactische aanpak en een veelvoud van hulpmiddelen.

Onze Visie

Onze visie is dat een leerling bij het verlaten van de school kan zeggen:

  • Ik heb mijn capaciteiten ontdekt en ze kunnen ontwikkelen.
  • Ik heb geleerd met teleurstellingen om te gaan, tegenslagen te incasseren en toch verder te gaan.
  • Ik heb vaardigheden geleerd en ontwikkeld om (met steun van mijn omgeving) zoveel mogelijk op eigen benen in het leven te staan.
  • Ik heb geleerd verantwoordelijkheid te dragen voor mijn eigen gedrag en voor de opdrachten die ik krijg.
  • Ik heb geleerd gezag van anderen te aanvaarden en zelf respectvol om te gaan met mensen en materialen.
  • Ik heb geleerd met andere mensen om te gaan en samen te werken met wederzijds respect en begrip.

Wij werken vanuit de christelijke identiteit. Ieder kind is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. Wij accepteren ieder kind zoals hij of zij is en er is ruimte voor verschillen en mogelijkheden. Wij zien vertrouwen als de basis voor groei. Wij bieden een veilige plek waar kinderen zichzelf, hun mogelijkheden en hun grenzen leren kennen. Samen vieren we successen en lossen we problemen op. Wij leren kinderen om samen te werken. Wij bereiden ze voor om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Kinderen zijn voor ons uniek en een inspiratiebron. Zij hebben hun eigen mogelijkheden en ieder kind heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkeling. Leerlingen leren van en met elkaar. Ouders zijn belangrijke gesprekspartners. Wij werken met hen samen vanuit vertrouwen en respect.

Op onze school zijn belangrijke sleutelwoorden ‘openheid’ en ‘respect’. Dit bereiken we door veel aandacht te hebben voor de sfeer en de omgang met elkaar. We hopen dat ook uit te stralen. Zo willen we de leerlingen God laten zien als ons vermogen om te groeien, kennis te verwerven en mens onder mensen te zijn. We doen dit in een gemeenschap die elkaar draagt, bemoedigt en corrigeert, op weg naar een toekomst van liefde, vrede en gerechtigheid.

Met het onderwijs binnen De Prinsenhof geven wij een gepast antwoord op verschillende onderwijskundige hulpvragen en/of verschillende ondersteuningsbehoeften van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Meerwaarde van het speciaal basisonderwijs

Bundeling van expertise, doelmatig gebruik van het orthopedagogisch klimaat en orthodidactische hulpmiddelen. Een multidisciplinaire aanpak in kleine groepen, met een breed hulpverleningsaanbod en veel differentiatiemogelijkheden.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kun u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 588 98 89. We staan u graag te woord.