Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie medewerkers van de school. De directieleden vergaderen namens het bestuur met de MR. Door de MR worden ouders en personeelsleden betrokken bij de ontwikkelingen op de school. Zij kunnen invloed uitoefenen op besluiten van het bestuur of de directie van de school. MR-leden hebben drie jaar zitting in de raad en kunnen eenmaal worden herkozen.

Medezeggenschap op bovenschools niveau is geregeld in de vorm van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en een GMR-platform. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van de drie scholen van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn.

Samenstelling

De MR bestaat uit de volgende personen:
Oudergeleding Personeelsgeleding
Mw. Van der Elst
Dhr. Spijkerboer
Mw. van Zuuk
Mw. Van den Heuvel
Mw. Nicolay
Mw. Rozendal